Nová publikace: Zapojování mladých lidí do řešení klimatické změny

Naše nejnovější publikace představuje výsledky spolupráce s organizací Člověk v tísni. V rámci projektu jsme zkoumali bariéry a motivátory spojené s dobrovolným zapojováním mladých lidí do aktivit zaměřených na ochranu klimatu. 

Kvalitativní výzkum se zaměřil na čtyři ohniskové skupiny mladých lidí ve věku 15 – 25 let a odhalil dvanáct hlavních překážek na cestě mladého člověka k zapojení do iniciativ věnující se řešení klimatické změny, včetně jejich příčin a kontextu. 

Na základě výsledků jsme zformulovali modely na třech úrovních pro neziskové organizace, školy a místní samosprávy, s jichž využitím mohou tito klíčoví aktéři zapojení mladých systematicky podporovat na úrovni lokálních komunit, regionů i České republiky.

Zde je pár klíčových zjištění:

  • Počáteční bariéry na cestě mladého člověka bývají spojené s nedostatkem informací a podpory od okolí.
  • Při samotném zapojení se mladí lidé setkávají s externími překážkami, jako je nedostatek prostředků, času nebo diskriminace.
  • Neziskové organizace, školy a místní samosprávy mohu podporovat mladé lidi skrze vybudování dobrovolnické infrastruktury, zefektivněním svých komunikací a využitím behaviorálních motivátorů.