Autoři Veronika Elznicová

4 posts

Rozvoj komunitní energetiky v ČR: zkušenosti a výzvy pro MAS ČR

V tomto projektu jsme se zabývali energetickými komunitami v České republice. Ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR) jsme zjišťovali, jakou roli mohou tato regionální uskupení hrát v zakládání energetických společenství napříč republikou. V rámci studie jsme mapovali dosavadní zkušenosti MAS ČR a na základě […]

České klima 2021: Mapa klimatických postojů v české společnosti

České klima 2021 pojednává o českém veřejném mínění v oblasti změny klimatu. V rámci tohoto rozsáhlého výzkumu, na kterém jsme pracovali společně s týmem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), jsme zjišťovali, jak se česká společnost staví ke klimatické změně. Na základě dat jsme vytvořili novou typologii cílových […]

Co brání mladým lidem v zapojení se do řešení klimatické změny

Organizace Člověk v tísni se zabývala možnostmi podpory mladých lidí v zapojování se do řešení klimatické změny. Pomohli jsme odhalit, jaké překážky brání mladým lidem v tom, aby se do aktivit na ochranu klimatu zapojili, a dále jsme navrhli účinné strategie na překonávání těchto překážek. Mladí lidé se zajímají Řada […]

Pronájem nevyužitých prostor ve vícegeneračních domech ukrajinským uprchlíkům

S ohledem na bytovou situaci ukrajinských uprchlíků v Česku hledala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) řešení, kde uprchlíky dlouhodobě ubytovat. Jako možné řešení se nabízelo využití prostoru ve vícegeneračních domech, jak doporučovala například organizace Člověk v tísni.1 Ve spolupráci s IOM a Místní akční skupinou (MAS) Brdy-Vltava jsme navrhli doporučení […]