Co brání mladým lidem v zapojení se do řešení klimatické změny

Organizace Člověk v tísni se zabývala možnostmi podpory mladých lidí v zapojování se do řešení klimatické změny. Pomohli jsme odhalit, jaké překážky brání mladým lidem v tom, aby se do aktivit na ochranu klimatu zapojili, a dále jsme navrhli účinné strategie na překonávání těchto překážek.

Mladí lidé se zajímají

Řada mladých lidí se zajímá o změnu klimatu a jejich zapojení je pro změnu klimatu klíčové. Rozvojový program OSN například upozorňuje na skutečnost, že mladí lidé do 18 let jsou nejsilněji přesvědčenou skupinou o nutnost řešení klimatické otázky. Pro tyto mladé lidi poskytují neziskové organizace důležitou platformu, která jim může umožnit aktivní zapojení do problematiky změny klimatu. Organizace ovšem musí porozumět potřebám mladých lidí. Díky znalosti překážek, které jim brání v zapojení se do environmentálních aktivit, je možné efektivně tyto bariéry překonávat a zvýšit tak počet zapojených mladých lidí.

Pro získání hlubokého vhledu do zkušeností mladých lidí jsme zvolili výzkumnou metodu ohniskových skupin (focus groups), která nám pomáhá odhalit specifika a podrobnosti perspektiv respondentů. V rámci výzkumu byly realizovány čtyři skupiny, z nichž dvě zahrnovaly práci s respondenty, kteří jsou aktivní v občanských aktivitách na ochranu klimatu, a další dvě pracovaly s těmi, kteří se o téma ochrany klimatu zajímají a mají zájem se více zapojit. Dále byly skupiny rozlišeny podle bydliště respondentů (Praha nebo regiony) kvůli naplnění regionální pestrosti a zajištění komplexních výsledků. Následně proběhla kvalitativní analýza získaných dat. Výzkum trval od dubna do září roku 2022. 

Identifikovali jsme 12 překážek

Organizaci Člověk v tísni jsme poskytli zprávu, ve které jsme představili 12 klíčových překážek, které brání mladým lidem v zapojení se do ochrany klimatu, a zformulovali jsme doporučení pro tři hlavní aktéry – školy, neziskové organizace a města a obce – na systematickou podporu mladých lidí pro jejich zapojování do ochrany klimatu.

Výsledky našeho výzkumu umožňují Člověku v tísni plánovat další environmentální programy a projekty se znalostí bariér, které před mladými lidmi stojí. Díky tomu mohou tyto překážky vědomě odstraňovat, efektivněji informovat o změně klimatu a pomáhat mladým lidem v zapojení se do řešení klimatické změny.

Díky výzkumu od Green Dock jsme získali nový vhled na to, jak efektivněji zapojovat mladé lidi do aktivit spojených s řešením klimatické změny. Green Dock nám poskytl pečlivě připravená, skvěle interpretovaná a strukturovaná data, která nám dlouhodobě pomohou při nastavování strategií a nových projektů zaměřených na motivaci mladých lidí. Děkujeme za výbornou spolupráci! — Jakub Zelený | Poradce pro změnu klimatu, Člověk v tísni, o. p. s.

V případě dotazů se obracejte na Ondřeje Káchu na ondrej.kacha@greendock.cz